Дневен престој

Дневен престој

  • ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ

    ☑️Целодневна настава за деца од I до VI одделение ☑️Од понеделник до петок од 13-17 ч. Програмата вклучува: ✍️ Помагање во пишување на домашни задачи📝📒📖📚📑 ✍️Помагање за тестови и проектни задачи ✍️Часови по музика и јазици 🇲🇰🇬🇧🇩🇪 ✍️Решавање на математички проблеми🎻🎻🎹💻⌨️📐📏 ✍️Работа со социолог и стручен тим соработници и педагози ✍️Посета на логопед 1 или […]